Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie, które ułatwiają nam korzystanie z nich. Szczegóły

Księgi handlowe

Księgi handlowe

Oferujemy profesjonalną i w pełni kompleksową obsługę ksiąg handlowych, gwarantując bezpieczeństwo, rzetelność i najwyższą jakość usług.

Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną i sformalizowaną formą prowadzenia ewidencji księgowej. To rozbudowany i precyzyjny system ewidencji zdarzeń gospodarczych, będący częścią rachunkowości, a służący do kontroli, analizy, generowania informacji na temat sytuacji firmy w danym momencie lub na przestrzeni jakiegoś okresu. Pełna księgowość służy nie tylko do obliczenia podatku – choć to również, ale przede wszystkim, do stworzenia pełnego obrazu finansów przedsiębiorstwa. Podmioty zobowiązane do prowadzenia takiej formy księgowości oraz te które samodzielnie dokonały jej wyboru muszą rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy swojej działalności.

Prowadzimy księgi rachunkowe Sp. z o.o., Sp. z o.o. sp. k., Spółek Akcyjnych,
księgowości fundacji, księgowości stowarzyszeń.

Organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) podlegają między innymi przepisom Ustawy o rachunkowości, co wiąże się z koniecznością prowadzenia ksiąg handlowych. Do momentu nie prowadzenia działalności gospodarczej – jednostki te mogą korzystać z pewnych uproszczeń w zakresie podziału kosztów i sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego.

W przypadku pełnej księgowości obowiązują następujące standardy w obsłudze Państwa przedsiębiorstwa:
 • Sporządzamy i wysyłamy pliki JPK;
 • Zapewniamy pełną ewidencję finansowo – księgową;
 • Tworzymy indywidualny plan kont dostosowany do potrzeb firmy oraz potrzeb informacyjnych i zarządczych;
 • Dekretację, czyli ocenę dokumentów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz ze sposobem uwidaczniania w księgach
 • Prowadzimy zestawienia obrotów oraz sald;
 • Prowadzimy kartoteki kontrahentów krajowych oraz zagranicznych;
 • Prowadzimy rejestr zakupu oraz sprzedaży VAT;
 • Prowadzimy ewidencje wyposażenia, środków trwałych, wartości niematerialnych jak i prawnych z dokonaniem odpisów amortyzacyjnych;
 • Sporządzamy deklaracje i informacje podatkowe oraz zeznania roczne;
 • Sporządzamy sprawozdania do urzędu statystycznego;
 • Pomagamy w wyborze ewidencji i sporządzaniu opisu przyjętych zasad rachunkowości;
 • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym;
 • rachunek przepływów pieniężnych), oraz bilanse za dowolne okresy;
 • Prowadzimy pełną obsługę w zakresie ZUS – płatnik;
 • Prowadzenie na bieżąco księgowości danej firmy;
 • Reprezentowanie interesów firmy przed Urzędami Państwowymi;
 • Utrzymywanie stałego kontaktu z Urzędami Skarbowymi oraz ZUS celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług;
 • Sporządzanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K, VAT -UE oraz inne);
 • Prowadzenie ewidencji Importu zgodnie z procedurą 4 000 art.33a i 4 200;
 • Prowadzenie ewidencji WDT, WNT;
 • Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów;
 • Rozliczanie delegacji pracowników;
 • Sporządzanie zeznań podatkowych;
 • Opracowanie niezbędnych sprawozdań do GUS, NBP i innych instytucji;
 • Sporządzanie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych dla spółek;
 • Tworzenie dokumentów podsumowujących dany rok na podstawie wszystkich prowadzonych ksiąg;
 • Monitorowanie zobowiązań i należności;
 • Przeprowadzenie likwidacji spółki;
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych;
 • wyprowadzanie zaległości ZUS.

Usługi księgowe

Usługi księgowe

Umówmy się na spotkanie
Umówmy się na spotkanie, zaoferujemy kawę i rozwiążemy Twój problem
Klikając, zgadzasz się na Politykę Prywatności